omniture
CORNERSTONE ONDEMAND INC.

最新新闻

Cornerstone再获IDC MarketScape领导者

Cornerstone 已连续三年成为 IDC 集成人才管理 2013 MarketScape 报告的“领导者”,同时也是 IDC 绩效和学习 2013 MarketScape 报告的“领导者”。

2013-08-30 06:00 3997

Cornerstone OnDemand被Gartner评为行业领袖

基于云技术的全球化人才管理软件解决方案领导企业 Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) 今天宣布在2013高德纳人才管理套件魔力象限报告中,被高德纳 (Gartner Inc.) 评为“领导企业象限”。

2013-03-19 01:30 8287